Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIM

Shpallen rezultatet përfundimtare të votimit dhe
emrat e anëtarëve të zgjedhur në KKSHC

Tiranë, 22 qershor 2021
Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e tyre në procesin e votimit online për zgjedhjen e pesë anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall pesë emrat e anëtarëve të rinj:

Fusha e veprimit A.
“Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

Nr.

Emër Mbiemër

Emri i OJF-së që përfaqëson

1

Mirela Juka

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)

2

Nikolla Gjurgjaj

Shoqata Maqedonase ILINDEN

3

Altin Hazizaj

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA)


Fusha e Veprimit B.
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Nr.

Emër Mbiemër

Emri i OJF-së që përfaqëson

1

Vladimir Thano

Pro Youth

2

Xhimi Vila

Shoqata RessegnatiaI urojmë punë të mbarë anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.

Konsultimi Publik

Zyra e Kryeministrit, me mbështetjen e projektit të financuar nga BE- ja: "Asistencë teknike për përmirësimin e kornizës rregullatore te konsultimit publik”, ka zhvilluar instrumenta për konsultime publike dhe përfshirjen e grupeve të interesit në procesin e hartimit të politikave. 

Objektivi kryesor i Manualit është të sigurojë udhëzime dhe të rrisë ndërgjegjësimin midis palëve të interesuara dhe publikut të gjerë mbi fazat kryesore të procesit të konsultimeve publike, mbi projekt-aktet legjislative, politikave si dhe mundësive të ndryshme për t'u përfshirë dhe për të kontribuar në formimin e politikave publike.

Toolkit-Public Consultations and Stakeholders Involvement_final


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së