Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018




Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)




NJOFTIM

Për arsye objektive, ju njoftojmë se takimet online për fushatën e ndërgjegjësimit,
të programuara sipas datave të mëposhtme do të shtyhen për një moment tjetër.

Mbetemi në kontakt për t'ju informuar në lidhje me datat e reja të takimeve online.

Duke ju falënderuar për interesin dhe mirëkuptimin e treguar prej jush,
ju urojmë shëndet dhe mbarësi në punën tuaj.



FTESË PËR FUSHATËN E NDËRGJEGJËSIMIT
#UdhërrëfyesiNaShqetëson

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) dhe Zyra e Kryeministrit janë të lumtur t’ju ftojnë në fushatën e ndërgjegjësimit, e cila do të zhvillohet online dhe do të promovojë Udhërrëfyesin 2019-2023, i cili do të mundësojë një mjedis më favorizues për shoqërinë civile në Shqipëri.

Ne do të organizojmë fushatën nën moton “Udhërrëfyesi na Shqetëson” në katër rajone.

Bëhuni pjesë e #UdhërrëfyesiNaShqetëson, sepse ne duam të ndajmë me ju:

 • Ambicie, zhvillim dhe përmirësim në punën e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
 • Çfarë kemi arritur nga Udhërrëfyesi dhe cilat janë planet tona
 • Ndryshimet në strukturën e re për regjistrimin e OJF-ve dhe çfarë ndikimi do të ketë në punën tuaj
 • Përmirësimet më të fundit të mekanizmave qeveritare për bashkëpunimin me OJF-të.
Për të shkarkuar Agjendën e takimeve, klikoni këtu!

Për të plotësuar online Pyetësorin, klikoni këtu!

Për çdo pyetje, ju lutemi na shkruani në adresën: info@amshc.gov.al





NJOFTIM

Shpallet Thirrja për propozim të kandidatëve për anëtarë të shoqërisë civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

Tiranë, 4 shkurt – 10 mars 2021


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), shpall thirrjen për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC, për 5 (pesë) vendet vakante të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 3-vjeçare, përkatësisht:
 • 3 (tre) anëtarë për fushën e veprimit “A. Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”
 • 2 (dy) anëtarë për fushën e veprimit “B. Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Për të shkarkuar
FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT

Në këtë fazë, ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozimet e tyre për kandidatët duke plotësuar “FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT” – Për propozimin e kandidatëve nga përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në KKShC dhe ta dërgojnë me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al, me referencë të saktë të subjektit: “Propozim  Kandidature për KKSHC”.


Faza e procesit të Propozimit të Kandidatëve anëtarë të KKShC-së është e hapur nga data 4 shkurt 2021 deri më 10 mars 2021, kohë në të cilën paraqiten kandidaturat dhe dokumentacionet mbështetëse si nga ana e organizatave propozuese të kandidatëve, ashtu edhe nga ana e të kandiduarve.


FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT dhe gjithë dokumentet mbështetëse të poshtëshënuara duhet t’i dërgoni brenda afatit të përcaktuar, me rrugë elektronike në adresën kkshc@amshc.gov.al ose dorazi/me postë në adresën:


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri


KRITERET PËR KANDIDATËT DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:
 1. Dokumentet që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:
 • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMSHC
 • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
 • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin "aktiv"

 1. Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
 • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike

 1. Dokumentet që duhen dorëzuar nga të nominuarit:
 • Jetëshkrimi (CV – Curriculum Vitae);
 • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë
  pranë KKSHC-së
 • Letër konfirmuese nga organizata e shoqërisë civile se kandidati ka të paktën 3 (tre) vite eksperiencë në fushën ku kandidon;
 • Pesë letra mbështetëse nga organizata të tjera të cilat mbështesin kandidatin

NOMINIMET DHE PROCEDURA E VOTIMIT:

 • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHC-së.
 • Aplikantëve ju lejohet një mundësi për të apeluar brenda 3 (tre) ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga Komisioni Teknik i AMShC-së duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë kandidatin e preferuar për secilën për fushë.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së vijon më tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave të vlefshme, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHC-së

Për më shumë informacione vizitoni faqen www.amshc.gov.al/kkshc, ndërsa për pyetje ju lutemi na shkruani në adresën kkshc@amshc.gov.al.








Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së