Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIM

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
në vijim të Vendimit të Bordit Mbikqyrës të AMShC-së njofton:

Anulimin e Thirrjes 13 të pezulluar
për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19
si dhe buxhetit të reduktuar në mbështetje të akteve normative
për këtë situatë.

Në këtë kuadër, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile njofton:
shpalljen e Thirrjes 13 (të vogël)* 22 qershor – 23 korrik 2020.

Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fusha të kësaj Thirrje të vogël*, të fokusuara tek emergjenca e krijuar nga pandemia e COVID-19:

 1. Shëndetësia dhe telemjekësia (MED) si mundësi për monitorimin e pacientëve duke ju përshtatur kushteve shkaktuar nga COVID-19, në distancë si dhe ofrimin e shërbimeve të mjekësisë në familje ONLINE;
 2. Shërbime psikosociale për situatën e post-COVID-19 për grupet në nevojë (të moshuarit, PAK, fëmijët PAK etj), përfshirë këshillim dhe terapi psikologjike, si edhe shërbime juridike, online;
 3. Trajnime online të personelit shëndetësor  lidhur me situatën e COVID-19;
 4. Iniciativa të tjera inovative për të përmirësuar situatën e krijuar nga COVID-19;
 5. Nxitja, stimulimi dhe fuqizimi i vullnetarizmit;
 6. Mbështetje psikologjike, sensibilizuese dhe mjekësore nëpërmjet platformave të ndryshme

Në kuadër të masave të marra për të parandaluar përhapjen e COVID-19, OJF-të janë të lutura që projekt-propozimin të mos i dorëzojnë fizikisht pranë zyrave të AMShC-së, por vetëm nëpërmjet shërbimit postar publik apo privat në adresën:


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Kati II, TiranëProjekt-Propozimet duhet të na dërgohen gjithashtu edhe elektronikisht vetëm në formatin Word në adresën tonë e-mail: info@amshc.gov.al
(Në variantin elektronik nuk është e nevojshme firma dhe vula e skanuar).


Pas vlerësimeve të projekt-propozimeve, do të bëhet shpallja e projekteve fituese dhe do të nisë lidhja e kontratave.

Aplikuesit, persona juridike që janë regjistruar sipas ligjit dhe kryejnë veprimtari në përputhje me qëllimin e përcaktuar në statutin e tyre, kanë të drejtë të aplikojnë, konkurojnë dhe të paraqesin projekt-propozimet e tyre.

Formularin e aplikimit për projekt-propozime mund ta shkarkoni nga faqja jonë zyrtare në adresën: www.amshc.gov.al.

Shuma maksimale e financimit me grant për projekt është deri në 1,000,000 (një milion) lekë.

Afati i fundit kohor për dorëzimin e aplikimeve është ora 16:30, datë 23 korrik 2020. Gjithashtu edhe projekt-propozimet në formatin elektronik (Word) duhet të dërgohen brenda këtij afati në adresën info@amshc.gov.al. Çdo aplikim i dorëzuar pas këtij afati do të konsiderohet i pavlefshëm.


Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:
 1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
 2. Fotokopje të Vendimit të Regjistrimit të Gjykatës dhe Statutit të Organizatës;
 3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë) – origjinal brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 4. Fotokopje e NIPT-it;
 5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore) – origjinal ose me vulë digjitale (i shkarkuar nga shërbimi www.e-albania.al) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) - brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
 7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së) dhe Licencën e lëshuar nga autoritetet publike në rast se ka aktivitetete të parashikuara në projekt, të cilat nuk mund të kryhen pa zotëruar Licencën përkatëse (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
 8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim);

Vini re:
 • Në momentin e shqyrtimit të dosjes me projekt-propozimin/et nga Komisioni i Posaçëm i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet.
 • Për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, dokumentacionet e vulosura prej datës 2 mars 2020 e në vijim do të konsiderohen të vlefshme në kuadër të kësaj thirrje
 • Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al
* Thirrja 13 (e vogël) shpallet për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19 dhe me buxhet të reduktuar në zbatim të Aktit Normativ Nr. 6, datë 21. 3.2020 “Për buxhetin e vitit 2020”.
Të nderuar Përfaqësues të Shoqërisë Civile,

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), ju njofton:


Qeveria e Shqipërisë në vijimësi të realizimit të masave të parashikuara në Udhërrëfyesin për Shoqerinë Civile, miratuar me Vendimin Nr. 539 datë 25.07.2019 “Për Miratimin e Udhërrëfyesit për Politikën Qeverisëse drejt një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile” është angazhuar në përmirësimin e kuadrit ligjor për regjistrimin e OJF-ve.


Ministria e Drejtësisë si institucioni përgjegjës në grupin ndërinstitucional të punës ka hartuar Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”, i cili synon minimizim të procesit të regjistrimit të organizatave jofitimprurëse por edhe sigurimin e transparencës lidhur me funksionimin e tyre, veprimtarinë dhe objektin e tyre.


Ju njoftojmë se konsultimet nga Ministria e Drejtësisë kanë filluar më datë 10.06.2020 dhe zgjasin 20 ditë pune.


Përmes këtij komunikimi, ju ftojmë të dërgoni komentet tuaja në konsultimin e projektligjit, të cilin e gjeni në linkun: https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/272


Faleminderit


NJOFTIM nga
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM (IDM)


Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile,

Duke pasur parasysh rolin tuaj të rëndësishëm në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) ju fton të merrni pjesë në anketimin mbi perceptimet e përfaqësuesve të shoqërisë civile në Shqipëri.

Anketa është pjesë e një hulumtimi të pavarur, i cili po zhvillohet në të njëjtën kohë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor nga WeBER.

Qëllimi i anketës është të kuptojë sfidat me të cilat ballafaqohet shoqëria civile kur bëhet fjalë për proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes, të drejtës për informim, të drejtën e mirëadministrimit, integritetin e administratës publike dhe aksesin në shërbimet administrative.

Pjesëmarrja juaj është e rëndësishme për t'i adresuar këto çështje në mënyrë adekuate në Shqipëri dhe për të advokuar dhe përmirësuar pjesëmarrjen dhe përfshirjen e shoqërisë civile në proceset vendim-marrëse dhe rritjen e transparencës në qeverisje.

Anketa është e aksesueshme në këtë link:
https://www.surveymonkey.com/r/ZWQFK8Z

Plotësimi i pyetësorit zgjat rreth 10 minuta. Afati i fundit për plotësim është 30 qershor 2020. Nëse e merrni nga dy burime të ndryshme këtë anketë, lutemi plotësojeni vetëm 1 herë në emër të organizatës që përfaqësoni.

Theksojmë se edhe pse do t’ju kërkohet të tregoni emrin e organizatës dhe pozicionin juaj, përgjigjet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe nuk do të identifikohen individualisht, por do të analizohen në grup në formë agregate.

Kjo anketë është duke u zhvilluar në kuadër të projektit rajonal WeBER 2.0, i cili synon të rrisë rëndësinë, pjesëmarrjen dhe kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor për të avokuar dhe ndikuar në hartimin dhe zbatimin e reformës së administratës publike (RAP).

WeBER financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM).

Mos hezitoni të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje në: info@idmalbania.org

FaleminderitJu ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së