Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
SHPALLET THIRRJA PËR PROPOZIM TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE (KKSHC)

3 shkurt – 3 mars 2020

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), shpall thirrjen për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC, për 4 (katër) vendet vakante të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 2-vjeçare, përkatësisht:

 • 2 (dy) anëtarë për fushën e veprimit “A. Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”
 • 1 (një) anëtar për fushën e veprimit “B. Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”
 • 1 (një) anëtar për fushën e veprimit “C. Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”

 

Në këtë fazë, ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozimet e tyre për kandidatët duke plotësuar “FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT” – Për propozimin e kandidatëve nga përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në KKShC dhe ta dërgojnë me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al, me referencë të saktë të subjektit: “Propozim  Kandidature për KKSHC”.


FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT

Faza e procesit të Propozimit të Kandidatëve anëtarë të KKShC-së është e hapur nga data 3 shkurt 2020 deri më 3 mars 2020, kohë në të cilën paraqiten kandidaturat dhe dokumentacionet mbështetëse si nga ana e organizatave propozuese të kandidatëve, ashtu edhe nga ana e të kandiduarve.


FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT dhe gjithë dokumentet mbështetëse të poshtëshënuara duhet t’i dërgoni brenda afatit të përcaktuar, me rrugë elektronike në adresën kkshc@amshc.gov.al ose dorazi/me postë në adresën:


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri

 


KRITERET PËR KANDIDATËT DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:

 • Dokumentet që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:
 • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMSHC
 • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
 • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin "aktiv"
 • Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
 • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike
 • Dokumentet që duhen dorëzuar nga të nominuarit:
 • Jetëshkrimi (CV – Curriculum Vitae);
 • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë
  pranë KKSHC-së
 • Letër konfirmuese nga organizata e shoqërisë civile se kandidati ka të paktën 3 (tre) vite eksperiencë në fushën ku kandidon;
 • Pesë letra mbështetëse nga organizata të tjera të cilat mbështesin kandidatin

 

NOMINIMET DHE PROCEDURA E VOTIMIT:

 • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHC-së.
 • Aplikantëve ju lejohet një mundësi për të apeluar brenda 3 (tre) ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga Komisioni Teknik i AMShC-së duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë kandidatin e preferuar për secilën për fushë.
 • Komisioni Teknik i AMShC-së vijon më tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave të vlefshme, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHC-së

 

Për më shumë informacione vizitoni faqen www.amshc.gov.al/kkshc, ndërsa për pyetje ju lutemi na shkruani në adresën kkshc@amshc.gov.al.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadër të realizimit të misionit të saj dhe në funksion të ofrimit të asistencës financiare për organizatat e shoqërisë civile njofton se do të organizojë në disa qytete të vendit takime informuese dhe konsultimi publik me përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile:

 1. Mbi procesin e përzgjedhjes së katër anëtarëve të rinj të shoqërisë civile të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile
 2. Mbi procesin e përcaktimit të prioriteteve të Thirrjes nr. 13 për Projekt-Propozime
Në vijim do t'ju njoftojmë për takimet e radhës.


AFATI: 28 janar – 20 shkurt 2020


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së