Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIM


Shpallet Thirrja për Propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), shpall thirrjen për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në KKShC, për 4 (katër) vendet vakante të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 1-vjeçare, përkatësisht:

 • 1 (një) anëtar për fushën e veprimit “B. Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”
 • 3 (tre) anëtarë për fushën e veprimit “C. Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”

Në këtë fazë, ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozimet e tyre për kandidatët duke plotësuar “FORMULARIN STANDARD TË APLIKIMIT” – Për propozimin e kandidatëve nga përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në KKShC.


FORMULARI STANDARD I APLIKIMIT
mund të shkarkohet online:Faza e procesit të Propozimit të Kandidatëve anëtarë të KKShC-së është e hapur nga data 22 prill 2019 deri më 20 maj 2019, ora 16:30, kohë në të cilën paraqiten kandidaturat dhe dokumentacionet mbështetëse si nga ana e organizatave propozuese të kandidatëve, ashtu edhe nga ana e të kandiduarve.


Fillimisht, organizatat propozuese të kandidatëve janë të lutura të dërgojnë me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al si dhe dorazi ose me rrugë postare: 1) Formularin e plotësuar të kandidatit të propozuar; 2) Jetëshkrim të kandidatit ose një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së tij në shoqërinë civile, në adresën:


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)
Rruga "Frosina Plaku", Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri


Dokumentet e tjera mbështetëse mund t’i dërgoni me e-mail në adresën kkshc@amshc.gov.al.KRITERET DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:

 1. Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:
  • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
  • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike 

 2. Dokumentet mbështetëse që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:
  • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMShC
  • Jetëshkrim (CV - Curriculum Vitae) të kandidatit ose një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë së tij në shoqërinë civile
  • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
  • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin "aktiv"

 3. Dokumentet mbështetëse që duhen dorëzuar nga të nominuarit:
  • Jetëshkrim (CV - Curriculum Vitae)
  • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë pranë KKSHC-së
  • Letër konfirmuese nga organizatat e shoqërisë civile, që provon se kandidati ka të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në profilin ku kandidon
  • Letër mbështetëse nga të paktën 5 (pesë) organizata të tjera të cilat rekomandojnë kandidatin

NOMINIMET DHE PROCEDURA E VOTIMIT:

 • Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të regjistruara dhe aktive, nominojnë kandidatët e tyre duke pasur parasysh se çdo subjekt mund të emërojë vetëm një kandidat për anëtar të KKSHC-së.
 • Aplikantëve ju lejohet një mundësi për të apeluar brenda 3 (tre) ditësh pas publikimit të listës së nominimeve të vlefshme, në rast se nominimet e tyre janë konsideruar të pavlefshme.
 • AMShC publikon në faqen e internetit Thirrje Publike për Votimin për kandidatët e vlefshëm. Subjektet votojnë për kandidatët nga lista e kanditatëve të përpiluar nga AMShC duke respektuar parimin që një organizatë mund të votojë vetëm një herë!
 • AMShC, vijon me tej me numërimin e votave (në një seancë të hapur dhe transaprente) dhe kandidatët me numrin më të madh të votave të vlefshme, shpallen automatikisht si anëtarë të KKSHC-së.

Për më shumë informacione vizitoni faqen www.amshc.gov.al/kkshc, ndërsa për pyetje ju lutemi na shkruani në adresën kkshc@amshc.gov.al.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së