Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


NJOFTIM

Në vijim të reformave të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare në fushën e prokurimit publik, ju bëjmë me dije se është finalizuar drafti i projektligjit të ri për prokurimin publik.

Projektligji është përgatitur nga një Grup Ndërinstitucional Pune i ngritur me urdhër të Kryeministrit, i drejtuar nga Agjencia e Prokurimit Publik, në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët e SIGMA/OECD.

Ky projektligj ka për qëllim përmirësimin e mëtejshëm të sistemit të prokurimit në Shqipëri dhe harmonizimin e tij me Direktivat e BE-së për prokurimin klasik dhe në sektorët utilitarë, si edhe me direktivat mbi shqyrtimin e ankesave.

Ndërkohë, Agjencia e Prokurimit Publik ka filluar procesin e konsultimit publik të projektligjit dhe e ka publikuar draftin në:
Procesi i konsultimit publik do të qëndrojë i hapur deri në datën 31 Janar 2020.

Agjencia e Prokurimit Publik mirëpret çdo koment apo sugjerim për përmirësimin e mëtejshëm të draftit.

Të gjitha pyetjet, komentet dhe sugjerimet mund të dërgohen
në adresën e posaçme të e-mailit: projektligj@app.gov.al.

Faleminderit


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së