Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Thirrje për të kontribuar në Raportin Vjetor 2018 për Shqipërinë

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Shqipërisë po përgatit Raportin Vjetor të vitit 2018 për Shqipërinë. Sikurse dhe gjatë përgatitjes së raporteve të mëparshme, do të mirëpresim kontributin e organizatave të shoqërisë civile dhe gjithashtu do të mirëpresim kontributin me shkrim për të marrë qëndrimet e tyre mbi temat që mbulon ky raport.

Takimet konsultative me shoqërinë civile do të zhvillohen në fillim të muajit nëntor. Nëse dëshironi të merrni pjesë, ju lutem shprehni interesin tuaj në kontaktin e mëposhtëm. Datat e këtyre takimeve do të shpallen së shpejti.

Kontributet tuaja mund t’i dërgoni me shkrim deri më 5 nëntor 2017, duke përcaktuar se në cilën pjesë po kontribuoni, në adresën e mëposhtme: DELEGATION-ALBANIA-REPORT@eeas.europa.eu me titull: Albania 2018 Report – (Name of your organisation) contribution.


***

ANNOUNCEMENT from:
THE DELEGATION OF THE EU TO ALBANIA

Call for written contributions to the Albania 2018 Annual Report

The Delegation of the European Union to the Republic of Albania is preparing for the Albania 2018 Annual Report. As in previous editions, civil society organisations are welcomed to send their input in written contributions on the topics to be covered in the report.

Civil society consultation meetings will be held in early November. If you would like to participate, please let us know by expressing your interest to the contact point below. The dates pertaining to these meetings will be announced soon.

You could send your written contributions by 5 November 2017, indicating which section you're contributing to, to the following e-mail address: DELEGATION-ALBANIA-REPORT@eeas.europa.eu with the subject: Albania 2018 Report – (Name of your organisation) contribution.
NJOFTIM

Tiranë, 4 tetor 2017


Ju njoftojmë se Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në kuadër të shpalljes së Thirrjes së radhës, do të ndërmarrë disa takime konsultative me qëllim marrjen e sugjerimeve mbi përcaktimin e prioriteteve të thirrjes nga organizata të shoqërisë civile.

Zhvillimi i këtyre takimeve parashikohet në: Malësi të Madhe, Pukë, Kukës, Dibër, Tiranë, Vlorë, Korçë, Sarandë etj.

Për realizimin me sukses të këtij procesi, ftohen përfaqësuesit e shoqërisë civile që mendimet e tyre t’i dërgojnë edhe elektronikisht nga data 04.10.2017 deri më 20.11.2017 me e-mail në adresën info@amshc.gov.al ose duke plotësuar formularin online për këtë qëllim në linkun e mëposhtëm: www.amshc.gov.al/web/prioritetet.php

Për të informacionet të mëtejshme do t’ju njoftojmë në vijim.

Faleminderit


***

ANNOUNCEMENT

Tirana, 4 October 2017


We would like to inform you that the Agency for the Support of Civil Society (ASCS) in the framework of the next Call for Proposals will undertake several consultative meetings with the purpose of receiving suggestions on Call’s priorities by civil society organizations.

These meetings are foreseen to be organized in: Malësi e Madhe, Puka, Kukës, Dibra, Tirana, Vlora, Korça, Saranda etc.

For a successful implementation of this process, civil society representatives are invited to send their suggestions electronically from 04.10.2017 to 20.11.2017 by e-mail at info@amshc.gov.al or by filling out the online form through the link below: www.amshc.gov.al/web/prioritetet.php

For further information, we will notify you in the following.

Thank you

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së