ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • NJOFTIM PËR KANDIDIM PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Publikuar në: 08/24/2023 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 15.07.2020

  NJOFTIM PËR KANDIDIM PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

   

  Në mbështetje të ligjit nr.10093, datë 9.3.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, dhe të vendimit nr.768, datë 15.7.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave e të rregullave për kandidimin dhe përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, shpallim njoftimin për kandidim për një anëtar të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

  Konkurrimi është i hapur për përfaqësues që i përkasin shoqërisë civile.

  Kritere të përgjithshme:

  a) Të jetë shtetas shqiptar;

  b) Të jetë person i padënuar apo ndaj të cilit nuk janë dhënë masa sigurie apo dënim me vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve, në përputhje me parashikimet e ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar.

  Kritere të veçanta:

  a) Të ketë jo më pak se 3 vjet përvojë pune me organizatat e shoqërisë civile;

  b) Të mos jetë deklaruar përgjegjës për keqmenaxhimin e ndonjë personi juridik, me pasojë falimentimin e tij;

  c) Të ketë ekspertizë në grantdhënie ose në zbatim projektesh (vlerësohet me përparësi);

  ç) Kandidati duhet të mbështetet nga të paktën 5 organizata jofitimprurëse (OJF) ose organizata të shoqërisë civile, që punojnë në të njëjtën fushë ekspertize ose në fusha të ngjashme. Një OJF ose organizatë e shoqërisë civile mund të mbështesë vetëm një kandidat.

  Shënim: Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve punë nga data e njoftimit, organizatat e shoqërisë civile duhet të paraqesin kandidatët përkatës, së bashku me dokumentet e nevojshme, përfshirë:

  – kërkesën për aplikim;
  – curriculum vitae CV;
  – referencat dhe letrat mbështetëse nga 5 organizata jofitimprurëse;
  – dokumente dhe deklarata të tjera provuese për vërtetimin e përmbushjes së kritereve të kandidimit, si më lart.

  Afati i dorëzimit të aplikimit, deri më 25 shtator 2023.

  Adresa: Kryeministria
  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr.1. 1000
  Tiranë, Shqipëri
  Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
  tel: 04 22 77 401