ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • NJOFTIM PER KANDIDIM

  Publikuar në: 05/03/2022 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 05/03/2022

   

  NJOFTIM PËR KANDIDIM

  PËR
  PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Në mbështetje të ligjit nr.10093, datë 9.3.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, dhe të vendimit nr.768, datë 15.7.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave e të rregullave për kandidimin dhe përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, shpallim njoftimin për kandidim për anëtarë të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

  Konkurrimi është i hapur për përfaqësues që i përkasin shoqërisë civile.

  Kritere të përgjithshme:

  a) Të jetë shtetas shqiptar;

  b) Të jetë person i padënuar apo ndaj të cilit nuk janë dhënë masa sigurie apo dënim me vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve, në përputhje me parashikimet e ligjit nr.138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar.

  Kritere të veçanta:

  a) Të ketë jo më pak se 3 vjet përvojë pune me organizatat e shoqërisë civile;

  b) Të mos jetë deklaruar përgjegjës për keqmenaxhimin e ndonjë personi juridik, me pasojë falimentimin e tij;

  c) Të ketë ekspertizë në grantdhënie ose në zbatim projektesh (vlerësohet me përparësi);

  ç)  Kandidati duhet të mbështetet nga të paktën 5 organizata jofitimprurëse (OJF) ose organizata të shoqërisë civile, që punojnë në të njëjtën fushë ekspertize ose në fusha të ngjashme. Një OJF ose organizatë e shoqërisë civile mund të mbështesë vetëm një kandidat.

  Shënim:  Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve punë nga data e njoftimit, organizatat e shoqërisë civile duhet të paraqesin kandidatët përkatës, së bashku me dokumentet e nevojshme, përfshirë:

  ⦁ kërkesën për aplikim;
  ⦁ curriculum vitae CV;
  ⦁ referencat dhe letrat mbështetëse nga 5 organizata jofitimprurëse;
  ⦁ dokumente dhe deklarata të tjera provuese për vërtetimin e përmbushjes së kritereve të kandidimit, si më lart.

  Afati i dorëzimit të aplikimit, deri më 18 mars 2022.

  Adresa: Kryeministria
                  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr.1. 1000
                  Tiranë, Shqipëri 
                  Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm 
                  tel: 04 22 77 401

  Meposhte gjeni linkun e shpalljes:

  NJOFTIM PER KANDIDIM