ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • THIRRJA NR. 16 PER PROJEKT-PROPOZIME

  Publikuar në: 27/03/2023 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftimeThirrje për projekte


  Publikuar në 27/03/2023

  THIRRJE NR. 16 PËR PROJEKTE

  (27 Mars – 27 Prill 2023)

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10 093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut; shpall këtë Thirrje për Shprehje Interesi për të gjitha OJF-të e interesuara për projekte.

  OJF-të janë të lutura të sjellin dosjen me dokumentat shoqëruese së bashku me projekt-propozimin me postë (merret në konsideratë data dhe ora e dorëzimit të aplikimit në postë) si dhe dërgimin e formularit të Aplikimit në formatin Word në add: info@amshc.gov.al, pranë zyrave të AMSHC-së në adresën:

  Rruga “Frosina Plaku”, Nr. 58, Godina e Observatorit, Kati II, Tiranë.

  Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fushën prioritare:

  1. Shërbimet Sociale dhe Rinia:
  • Realizimi i Shërbime psiko- sociale në kuadër të rritjes së kujdesit për grupet në nevojë (të moshuarit, fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar etj), si dhe çështjet e përfaqësimit të minoriteteve (romë, egjyptian, LGBT, etj);
  • Nxitja dhe fuqizimi i vullnetarizmit;
  • Informimi dhe sensibilizimi mbi të drejtat e të rinjve, aktivizim i tyre në proceset integruese, vullnetarizmi dhe filantropia si dhe nxitja dhe krijimi i hapsirave të nevojshme për punësimin e tyre;
  • Përmirësimi i shërbimeve sociale, mbështetje për moshën e tretë;
  • Ofrimi i asisitencës së nevojshme për gratë e dhunuara si dhe gratë- viktima të trafikimit;
  1. Lufta kundër Korrupsionit dhe Edukimi Ligjor i Publikut dhe SKZHI: (detyrim strategjik 20% ,10%, 10% e fondit që do shpërndahet)

  Ky prioritet është në kuadër të detyrimeve që vijnë nga marrveshjet ndër-institucionale të tilla si Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim;

  • Në fushën e Prokurimeve;
  • Në fushën e Arsimit;
  • Në fushën e Shëndetësisë dhe
  • Zbatimit të Ligjit;
  • E drejta e informimit, akses në drejtësi, ndjekja e strategjive për përfshirjen e të rinjëve në qeverisje, transparencë e institucioneve publike;
  1. Mjedisi, Mbrojtja dhe Projekte të lidhura me të:
  • Mbrojtja, rehabilitimi i mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm i tij;
  • Aktivizmi dhe vullnetarizmi, faktorë të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit;
  • Nxitja e nismave kulturore dhe artistike brenda/dhe per komunitetet;
  • Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore;
  1. Arsimi, Integrimi Europian dhe Politikbërja:
  • Sensibilizim, fuqizim kapacitetesh për një mjedis mundësues në proceset integruese;
  • Integrimi evropian, njohja e standardeve demokratike, diskutimi, debati, dialogu, mendimi ndryshe dhe aftësia për të dëgjuar si dhe integrimi në tregun e punës;
  • Prioritet fuqizimi i shoqatave të reja dhe rritja e kapaciteteve të tyre;
  • Përfshirja e Organizatave në Politikbërja si pjesë e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur;

   

  • Shuma maksimale e financimit me grant për projekt është deri në 2 (dy) milionë lekë.

  Afati i fundit kohor për dorëzimin vetëm me postë si dhe me e-mail të projekt-propozimeve është dita e Enjte, datë 27 Prill 2023, ora 14:00.

  Pas këtij afati nuk do të pranohet asnjë projekt-propozim.

  Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al.

  Projekt-propozimet duhet të shoqërohen me dokumentet e mëposhtme:

  1. Formulari i plotësuar i aplikimit, i vulosur dhe i nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i Organizatës (Formulari duhet firmosur në çdo faqe);
  2. Fotokopje të Vendimit të Regjistrimit të Gjykatës dhe Statutit të Organizatës;
  3. Ekstrakti i Gjykatës (i cili merret në Zyrën e Regjistrimit të OJF-ve, pranë Gjykatës së Qarkut, Tiranë)- origjinal brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
  4. NIPT-i (i noterizuar) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
  5. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave (që Organizata nuk ka detyrime të pashlyera përsa u përket kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore) – origjinal ose me vulë digjitale (i shkarkuar nga shërbimi www.e-albania.al) brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
  6. Vërtetim bankar (ku pasqyrohen numri IBAN dhe numri i llogarisë së Organizatës, në lekë) – brenda 3-mujorit referuar datës së mbylljes së afatit të aplikimit;
  7. CV të Organizatës (të firmosur dhe vulosur nga përfaqësuesi ligjor i OJF-së) dhe Licencën e lëshuar nga autoritetet publike në rast se ka aktivitetete të parashikuara në projekt, të cilat nuk mund të kryhen pa zotëruar Licencën përkatëse (për shembull: në rastet kur projekt-propozimet kanë aktivitete që kërkojnë ekspertizën e psikologut, ky i fundit duhet të ketë licensë për të kryer këtë funksion);
  8. Deklaratë/Marrëveshje Partneriteti (origjinale ose fotokopje të noterizuar, në rast se ka partneritet në këtë projekt-propozim);

  Vini re:

  Në momentin e shqyrtimit të dosjes me projekt-propozimin/et nga Komisioni i Posaçëm i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rast mungese të njërit prej dokumenteve të lartpërmendura, apo nëse nuk do të jetë në formën e kërkuar do skualifikohet. Për pyetje në lidhje me këtë thirrje për projekt-propozime, ju lutemi na shkruani në adresën e-mail: info@amshc.gov.al.